ஆங்கிலம்: கணினி கலைச்சொற்கள்

கணிணி சொற்கள், கணனி சொற்கள், கணிமை சொற்கள், computer terms glossary, Glossary of Computer and Internet Terms in Tamil

Advertisements