முற்றுப் புள்ளி முற்றுப்புள்ளி முற்றுபுள்ளி

முற்று புள்ளி, முற்றுப் புள்ளி, முட்டு புள்ளி, முட்டுப்புள்ளி,

Advertisements

ஆங்கிலம் – வினை உரிச்சொற்கள் ADVERBS – ENGLISH – TAMIL

வினை உரிச் சொல், வினை உரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், வினையெச்சம்

பாடசாலை ஆங்கிலக் கல்வியும் எனது எண்ணங்களும்

ஆங்கிலக் கல்வி, ஆங்கிலப் பாடத்திட்டம், ஆங்கிலப் பேச்சு, பாடசால ஆங்கிலம், உலக மொழி, தமிழ் மொழி வளர்ச்சி