ஆங்கிலம் வரலாறு

ஆங்கிலம் எத்தனையாம் நூற்றாண்டு உருவானது? ஆங்கில எழுத்துருக்கள் எம்மொழியில் இருந்து தோன்றியவை? ஆங்கிலம் உலகில் வளர்ச்சிப் பெற்றது எவ்வாறு? ஆங்கில மொழி வளர்ச்சிக்கான பிரதான காரணிகள் என்னென்ன? ஆங்கில மொழி பிரித்தானியாவில் உருவாகும் முன் பிரித்தானிய பூர்வீகக் குடிகள் பேசிய மொழி என்ன? ஆங்கில மொழியின் எழுத்திலக்கணம் எத்தனையாம் நூற்றாண்டு மாற்றப்பெற்றது?  ஆங்கிலத்தின் சொல்வளம் எவ்வாறு பெறுகியது? ஆங்கிலம் எத்தனை மொழிகளில் இருந்து சொற்களை கடனாகப் பெற்றுக்கொண்டது? ஆங்கிலம் தமிழில் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட சொற்கள் எவை? இவற்றை அறிய விரும்புவராயின்  Aangilam.blog வாருங்கள். நன்றி Advertisements