அமெரிக்க ஆங்கில வரலாறு

அமெரிக்க ஆங்கிலத்திற்கும் பிரிட்டிஸ் ஆங்கிலத்திற்கும் என்ன வேறுப்பாடு? வேறுப்பாடு பேச்சிலா? எழுத்திலா? சொற்களிலா?  இவ்வேறுப்பாட்டை உருவாக்கியவர் யார்? வேறுப்பாட்டின் அவசியம் என்ன? கற்பதற்கு இலகுவானது அமெரிக்க ஆங்கிலமா? பிரிட்டிஸ் ஆங்கிலமா? அறிந்துக்கொள்ள இங்கே அழுத்துங்கள். நன்றி Advertisements